آرشیو ماهانه: نوامبر 2017

0

دادگری و برکات خداوندی

در منابع كهن و نصيحه الملوك امام محمد غزالي* ايرانيان از روزگاران كهن بر آن باور بوده‌اند كه عدل حاكم بر جوامع بشري در وضعيت شرايط زيستي و اقليمي و نيز خلق و خوي...